Razprodaja jopic!


Splošni pogoji poslovanja

Člen I
Splošne določbe

 1. Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Poslovni pogoji) urejajo pravice in dolžnosti pogodbenih strani, ki izhajajo iz sklenitve kupoprodajne pogodbe na daljavo med prodajalcem in kupcem, katere predmet je prodaja in nakup blaga v spletni trgovini www.velvisa.si.
 2. Predmet teh poslovnih pogojev je urejanje pravic in dolžnosti pogodbenih strani, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe in posredovanja informacij v skladu s 3 §, odst.1, zakona 102/2014 Zbirke zakonov (Z. z.) o varstvu potrošnika pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo ali pogodbe, sklenjene izven prodajnih prostorov prodajalca in o spremembi in dopolnilu nekaterih zakonov v skladu s poznejšimi določili in drugimi relevantnimi pravnimi določili.
 3. Ti poslovni pogoji so v skladu z:
  • zakonom št. 40/1964 Z. z. Civilnega zakonika v skladu s poznejšimi določili,
  • zakonom št. 250/2007 Z. z. o varstvu potrošnika v skladu s poznejšimi pravnimi določili,
  • zakonom št. 102/2014 Z. z. o varstvu potrošnika in prodaji blaga ali opravljanju storitev na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo ali pogodbe, sklenjene izven prodajnih prostorov prodajalca in o spremembi in dopolnilu nekaterih zakonov v skladu s poznejšimi določili,
  • zakonom št. 22/2003 Z. z o spletni trgovini in o spremembi in dopolnitvi zakona št. 128/2002 Z. z. o državnem nadzoru notranjega trga pri zadevah varstva potrošnika in o spremembi in dopolnilu nekaterih zakonov ob poznejših spremembah zakona št. 284/2002 Z. z. v skladu s poznejšimi pravnimi določili in z drugo relevantno zakonodajo.
 4. Ti poslovni pogoji so objavljeni na strani spletne trgovine www.velvisa.si in je s tem omogočeno njihovo arhiviranje in kopiranje s strani kupca.
 5. Kupec z oddanim naročilom potrjuje, da je s poslovnimi pogoji podrobno seznanjen, je razumel njihovo vsebino in z njimi brez izjeme soglaša.
 6. Ti poslovni pogoji so sestavni del kupoprodajne pogodbe, opredeljene v 1. členu, 1. odst., teh poslovnih pogojev. V primeru, da prodajalec in kupec skleneta pisno kupoprodajno pogodbo, v kateri se dogovorita za pogoje, ki se razlikujejo od splošnih pogojev poslovanja, bodo ta določila kupoprodajne pogodbe imela prednost pred njimi.
 7. Pogodbeni strani se lahko še pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe dogovorita za spremembe teh poslovnih pogojev, s čimer je zagotovljena enakopravnost pogodbenih strani.

Člen II
Opredelitev pojmov

 1. Prodajalec je upravljavec spletne trgovine www.velvisa.si:

  Ime podjetja: V a E, s.r.o.
  Registracija: Poslovni register: Okrajno sodišče Prešov
  Oddelek: Sro, vloga št.: 59110/L
  Sedež: Karpatská 2260/21, 08901 Svidník, Slovaška
  Davčna št.: 47 174 757
  Matična št.: 2023782112
  ID za DDV: SK2023782112
  elektronski naslov: info@velvisa.si
 2. Kupec je fizična ali pravna oseba, ki nakupuje izdelke ali koristi storitve, in to kot potrošnik ali podjetnik.
 3. Kupec oz. potrošnik v smislu 2 § točke a) zakona št. 250/2007 Z. z. o varstvu potrošnika v skladu s poznejšimi določili (v nadaljevanju Zakon o varstvu potrošnika) je fizična oseba, ki pri sklepanju in izvedbi kupoprodajne pogodbe ne deluje v okviru svojega poslovnega delovanja, zaposlitve ali druge pridobitne dejavnosti.
 4. Potrošniška pogodba je vsaka pogodba, ne glede na pravno obliko, ki jo sklene ponudnik/prodajalec s potrošnikom.
 5. Pogodba na daljavo je pogodba med prodajalcem in potrošnikom, dogovorjena in sklenjena izključno s posredništvom enega ali več sredstev komunikacije na daljavo brez trenutne fizične prisotnosti prodajalca ali potrošnika, predvsem z uporabo spletnega vira, elektronske pošte, telefona, faksa, pisne ponudbe (npr. naročilnice) ali ponujenega kataloga.
 6. Pravna razmerja med prodajalcem in kupcem / potrošnikom, ki izrecno niso opredeljeni v teh poslovnih pogojih, se ravnajo po pristojnih določbah zakona št. 40/1964 Zb. Civilnega zakonika v skladu s poznejšimi določili (v nadaljevanju "Civ. zak.") zakona o varstvu potrošnika, zakona št. 102/2014 Z. z. o varstvu potrošnika pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na osnovi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene izven prodajnih prostorov prodajalca in po spremembah in dopolnilih nekaterih zakonov ob poznejših spremembah zakonodaje kot tudi z njimi povezanimi spremembami.
 7. Kupujoča pravna oseba v smislu 2. §, 2. odst., zak. št. 513/1991 Zb. Poslovnega zakonika v skladu s poznejšimi določili (v nadaljevanju Posl. zak.) je: 
  • oseba, zapisana v poslovnem registru,
  • oseba, ki je v poslovnem registru zapisana kot samostojni podjetnik ali lastnik družbe z omejeno odgovornostjo,
  • oseba, ki vodi podjetje pod drugačnimi posebnimi določili,
  • fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je zapisana v register.
 8. Nadzorni organ je:

  Slovaški tržni inšpektorat (Slovenská obchodná inšpekcia - SOI)
  Inšpektorat SOI za Prešovski okraj,
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovaška
  Oddelek za izvrševanje nadzora (Odbor výkonu dozoru)
  oddelek za tehnično kontrolo izdelkov in varstvo potrošnikov
  Tel. št.: +421 51 7721 597
  Faks. št.: +421 51 7721 596
  E-mail: pr@soi.sk

Člen III
Sklenitev kupoprodajne pogodbe

 1. Blago je mogoče naročiti na spletni strani www.velvisa.si.
 2. Kupoprodajna pogodba je sklenjena z oddanim naročilom s strani kupca in njegovega sprejetja s strani prodajalca.
 3. Oddano naročilo je zavezujoče.
 4. Potrošnik z oddanim naročilom potrjuje, da je bil seznanjen s tem, da ima z naročilom obveznost plačila kupnine.
 5. Neposredno po prejemu zavezujočega naročila prodajalec potrdi sklenjenost kupoprodajne pogodbe preko elektronske pošte. Potrdilo o sklenjenosti kupoprodajne pogodbe nima nanjo nobenega vpliva. Tako sklenjena kupoprodajna pogodba je zavezujoča, spremeniti ali preklicati jo je mogoče le po dogovoru obeh pogodbenih strani ali zaradi zakonitih razlogov.
 6. Potrdilo o sklenjenosti kupoprodajne pogodbe vsebuje predvsem podatke o nazivu in specifikaciji blaga, katerega prodaja je predmet kupoprodajne pogodbe, podatke o ceni blaga ali drugih storitvah, podatke o dostavnem roku blaga, ime in naslov, kamor mora biti blago dostavljeno in podatke o ceni, pogojih, načinu in času dostave blaga na dogovorjeno mesto ter podatke o prodajalcu.
 7. Kupec ima pravico zavezujoče naročilo preklicati (stornirati) brez navedbe razloga. Naročilo je mogoče preklicati po elektronski pošti ali telefonu. Preklic naročila potrdi prodajalec po telefonu ali elektronski pošti brez odvečnega odlašanja.
 8. Kupoprodajno pogodbo, sklenjeno med prodajalcem in kupcem, prodajalec arhivira za čas najmanj petih let za namene njenega uspešnega izpolnjevanja in izpolnjevanja dolžnosti prodajalca, ki izhajajo iz posebnih pravnih določil. Kupoprodajna pogodba ni dostopna tretjim neudeleženim osebam.

Člen IV
Pravice in dolžnosti pogodbenih strani

 1. Predmet kupoprodajne pogodbe so pravice in dolžnosti pogodbenih strani.
 2. Prodajalec je dolžan predvsem:
  • priskrbeti potrošniku informacije o pristojnih zakonskih določilih o varstvu potrošnika in zakona o varstvu potrošnika pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na osnovi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene izven prodajnih prostorov prodajalca in o spremembi in dopolnilu nekaterih zakonov v skladu s poznejšimi določili in drugimi relevantnimi določili,
  • pripraviti in zapakirati blago tako, da pri prevozu in dostavi ne bi prišlo do poškodb,
  • dostaviti potrošniku naročeno blago na dogovorjeno mesto pravočasno,
  • najkasneje skupaj z blagom kupcu dostaviti vso dokumentacijo, ki je potrebna za prevzem in uporabo blaga v skladu z odgovarjajočimi pravnimi določili.
 3. Prodajalec ima pravico do pravočasnega in točnega prejema kupnine.
 4. Prodajalec ima pravico do odstopa od pogodbe, če kupcu ni zmožen priskrbeti blaga po dogovoru in pravočasno, predvsem zaradi razprodanosti zalog ali nedostopnosti blaga. O preklicu naročila bo kupec obveščen po telefonu ali elektronski pošti, v primeru plačane kupnine ali njenega dela mu bodo sredstva vrnjena v roku 15 dni na račun, ki ga je navedel kupec, če se s prodajalcem ni dogovoril drugače.
 5. Kupec je dolžan predvsem:
  • pravočasno prevzeti blago na določenem prevzemnem mestu,
  • prodajalcu plačati dogovorjeno kupnino v veljavnem roku, vključujoč stroške dostave, razen v primeru, ko se pogodbeni strani dogovorita, da stroške za dostavo blaga krije prodajalec,
  • s svojim podpisom ali podpisom pooblaščene osebe na prevzemnici potrditi prevzem blaga.
 6. Kupec je seznanjen s tem, da je v primeru kršitve pogodbenih dolžnosti, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe v smislu 420 § Civ. zak. odgovoren za škodo, ki nastane prodajalcu zaradi teh kršitev.
 7. Kakršni koli spori, nastali v skladu s kupoprodajno pogodbo, katere priloga so ti poslovni pogoji, bodo rešeni izključno po veljavni zakonodaji Slovaške republike.

Člen V
Cena blaga ali storitev

 1. Navedene cene posameznih izdelkov vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV), ki je dan z zakonom.
 2. Kupec / potrošnik ima pravico, da je seznanjen z rokom, v katerem velja prodajalčeva ponudba.
  Prodajalec je vezan na svojo ponudbo blaga, vključno s ceno, ves čas, v katerem je blago objavljeno na spletnem mestu.
 3. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cene blaga v primeru tiskarske napake (zatipkanja). Prodajalec spremembo cene nemudoma oznani kupcu, ta pa naročilo potrdi ali ga prekliče.
 4. Skupna cena je vsota, navedena v naročilu, tik pred oddanim naročilom. Navedena skupna cena vključuje DDV, ostale davke in stroške (npr. poštnino), ki jih mora kupec plačati za prejem blaga. To ceno lahko spremeni le vzajemen dogovor obeh pogodbenih strani.
 5. Potrdilo o prodaji, vključno s ceno, je račun, ki je priložen k pošiljki; hkrati služi kot dostavni in garancijski list.

Člen VI
Poštnina in stroški pakiranja

 1. Višina poštnine za dostavo naročila v vrednosti do 90 € znaša 5,99 €, strošek plačila po povzetju znaša dodaten 1,99 €. 
 2. Poštnino za dostavo naročila v vrednosti nad 90 € krije prodajalec.
 3. Prodajalec poštnine za dostavo blaga v vrednosti nad 90 € ne zaračunava, razen v naslednjem primeru: kupec vrne del blaga in vrednost zadržanega blaga pade pod vrednost 90 €.
 4. Prodajalec pakiranja ne zaračunava.

Člen VII
Plačilni pogoji

 1. Kupec je prodajalcu dolžan plačati vsoto, dogovorjeno s kupoprodajno pogodbo, vključno s stroški za dostavo blaga. Pogodbeni strani se lahko dogovorita, da stroške dostave krije prodajalec.
 2. Kupec je prodajalcu dolžan plačati vsoto, dogovorjeno s kupoprodajno pogodbo v času veljavnosti, najkasneje pa ob prevzemu blaga.
 3. Kupec lahko kupno ceno plača na naslednje načine:
  • s plačilno kartico preko spletnega plačila
  • po povzetju kurirju GLS – ceno za naročeno blago kupec plača kurirju GLS šele ob prevzemu.

Člen VIII
Pogoji dostave

 1. Prodajalec se zavezuje dodati naročeno blago kupcu v roku 5 delovnih dni od dneva potrditve naročila. V primeru, da blaga ni mogoče dostaviti v navedenem roku, se pogodbeni strani dogovorita za dodaten rok dostave.
 2. Prodajalec ima blago, ki je v ponudbi, na zalogi. Blago bo odpremljeno v 24 urah. Blago, naročeno do 11. ure med delovnim dnevom je običajno odpremljeno še isti dan. Blago je na naslov dostavljeno v 2-3 delovnih dneh.
 3. Prodajalec obvesti kupca o odpremi po elektronski pošti. V primeru, da blago kupcu ne bo dostavljeno v 3 delovnih dneh od dneva obvestila o odpremi blaga, je o tem treba obvestiti prodajalca po elektronski pošti na info@velvisa.si.
 4. Kupec je dolžan prevzeti blago na mestu, ki ga je navedel v naročilu, osebno, ali pa zagotoviti, da blago prevzame od njega pooblaščena oseba.
 5. Kupcem ali pooblaščenim osebam za prevzem blaga priporočamo, da ob prevzemu blaga podrobno preverijo, ali je embalaža, v kateri je blago zapakirano, nepoškodovana. V primeru vidne poškodbe embalaže ali blaga samega priporočamo, da paketa ne prevzamete. Če se kljub temu odločite, da pošiljko sprejmete, priporočamo, da na mestu dostave s podjetjem za dostavo (kurirjem) izpolnite zapisnik o ugotovljenih napakah med prevozom.
 6. Ob prevzemu blaga mora kupec, ali od njega pooblaščena oseba, podpisati dobavnico.
 7. Kupec se zaveda, da v primeru kršitve dolžnosti prevzema blaga po dogovoru in pravočasno, prodajalcu pripada pravica do povračila škode, ki mu je bila v skladu s 420 § Civ. zak. povzročena. Po izteku 14 dni od dneva, ko bi kupec moral blago prevzeti, ima prodajalec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe in lahko blago proda tretji osebi.
 8. Če bo zaradi neprisotnosti kupca na kraju dostave, ki je bil zapisan v kupoprodajni pogodbi, potrebno dostavo ponoviti, si prodajalec pridržuje pravico, da blago dostavi kupcu šele po plačilu celotne kupnine in stroškov dostave.
 9. Če prodajalec ne izpolni pogodbe, ker naročenega blaga ne more dostaviti, mora o tem nemudoma obvestiti kupca / potrošnika in mu v 15 dneh vrniti kupnino za blago ali predujem, če se prodajalec in kupec ne dogovorita drugače.

Člen IX
Pridobitev lastništva in prevzem tveganja za nastanek škode na blagu

 1. Kupec pridobi lastniško pravico do blaga, ko plača kupno ceno za blago v celoti.
 2. Tveganje za nastanek škode na blagu se prenese na kupca takrat, ko blago prevzame, pa tudi v primeru, ko blaga ne prevzame pravočasno, torej v času, ko mu je prodajalec omogočil razpolaganje z blagom, a kupec blaga ni prevzel.

Člen X
Odstop od pogodbe

 1. Odstop od pogodbe kupca / potrošnika se ureja s pristojnimi določili zakona št. 102/2014 Z. z. o varstvu potrošnika in prodaji blaga ali opravljanju storitev na osnovi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene izven prodajnih prostorov prodajalca in o spremembi in dopolnilu nekaterih zakonov v skladu s poznejšimi določili.
 2. Potrošnik je upravičen tudi brez navedbe razloga odstopiti od pogodbe, sklenjene na daljavo ali od pogodbe, sklenjene izven prodajnih prostorov prodajalca do 14 dni od dneva:
  • prevzema blaga
  • sklenitve pogodbe o opravljanju storitev
  • sklenitve pogodbe o zagotavljanju elektronske vsebine, ki ni dostavljena na otipljivem nosilcu podatkov.
 3. Blago se smatra za prevzeto s strani potrošnika v trenutku, ko potrošnik ali od njega pooblaščena tretja oseba z izjemo kurirja prevzame vse dele naročenega blaga:
  • v primeru, da se več delov blaga, naročenih s strani potrošnika, v enem naročilu pošlje ločeno, se za prevzeto blago smatra zadnja vročena pošiljka,
  • v primeru, da je blago sestavljeno iz več delov/elementov, se za prevzeto blago smatra trenutek vročitve zadnjega dela ali zadnjega kosa,
  • v primeru, da se blago ponavljajoče pošilja v določenem obdobju, se za trenutek prevzema smatra prvo vročeno blago.
 4. Potrošnik lahko odstopi od pogodbe, katere predmet je dostava blaga, tudi pred začetkom roka veljavnosti za odstop od pogodbe.
 5. Potrošnik lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe pri prodajalcu v pisni obliki ali v obliki zapisa na trajnem nosilcu podatkov. Potrošnik lahko uporabi obrazec za odstop od pogodbe.
 6. Rok za odstop od pogodbe se prizna, če je bilo obvestilo o odstopu od pogodbe posredovano prodajalcu najkasneje zadnji dan navedenega roka.
 7. Potrošnik je dolžan najkasneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe vrniti blago ali pa ga oddati prodajalcu ali osebi, pooblaščeni s strani prodajalca za prevzem blaga. To ne velja v primeru, ko prodajalec predlaga, da bo blago prevzel sam ali pa bo blago prevzela od njega pooblaščena oseba. Rok iz prvega stavka se prizna, če je bilo blago predano kurirju, ki vrne blago prodajalcu, najkasneje zadnji dan tega roka.

  Potrošnik pošlje/vrne blago na naslov:

  Velvisa.si
  GLS DEPO
  Cesta v Prod 84
  1129 Ljubljana
  Pošiljko priporočamo poslati izključno s pomočjo dostavne službe GLS. Če boste izbrali drug način pošiljanja, ne prevzamemo odgovornosti ne za izgubo pošiljke ne za s tem nastalo morebitno škodo. Če boste izbrali drug način pošiljanja, pošiljko pošljite na naslov: V a E, s.r.o., Karpatská 2260/21, 08901 Svidník, SK - Slovaška. Blago je potrebno poslati brez odkupnine/plačila po povzetju. Blaga, ki bo poslano z odkupnino, ne bomo prevzeli.
 8. Vrnjeno blago mora biti v prvotnem stanju, vsebovati mora etiketo in druge oznake ter originalno embalažo, če je bila dodana, blago ne sme biti nošeno, prano, odišavljeno, rabljeno ali poškodovano. Opozarjamo, da je blago lahko uporabljeno le za pomerjanje - kot v običajni trgovini. V primeru poškodovanja blaga zaradi nošenja si pridržujemo pravico do plačila škode. Plačate za škodo, povzročeno na blagu, če manipulacija ni bila v skladu z namenom blaga.
 9. Prodajalec je dolžan nemudoma, najkasneje pa v 14 dneh od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe, potrošniku vrniti vsa plačila, ki jih je od njega prejel na osnovi pogodbe ali pa v povezavi z njo, vključno s stroški dostave, poštnino ter drugimi stroški in dajatvami. Prodajalec je dolžan potrošniku vrniti navedena plačila na enak način, kot ga je uporabil potrošnik pri svojem plačilu. Potrošnik se s prodajalcem lahko dogovori o drugačnem načinu plačila, če s tem potrošniku ne bodo zaračunani dodatni stroški.
 10. Pri odstopu od pogodbe, katere predmet je prodaja blaga, prodajalec ni dolžan potrošniku vrniti plačila, dokler vrnjeno blago ni dostavljeno ali pa dokler odpreme blaga ne dokaže prodajalcu, razen v primeru, ko prodajalec predlaga, da bo blago prevzel sam ali s posredovanjem pooblaščene osebe.
 11. Prodajalec ni dolžan potrošniku plačati dodatnih stroškov, če je potrošnik izrecno izbral drugačen način dostave, kot je običajni najcenejši način dostave, ki ga ponudi prodajalec. Kot dodatni stroški se razume razlika med stroški za dostavo, ki jo je izbral potrošnik in stroški za najcenejši običajni način dostave, ki ga je ponudil prodajalec.
 12. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik krije stroške dostave za vračilo blaga prodajalcu ali pa od njega pooblaščeni osebi za prevzem blaga in v primeru odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, tudi stroške vračila blaga.
 13. V primeru odstopa od pogodbe je potrošnik odgovoren za nižjo vrednost blaga, ki je nastala zaradi neprimernega ravnanja z blagom, ko je ugotavljal njegove lastnosti in delovanje.
 14. Prodajalec priporoča kupcu, da blago, ki je predmet vračila, zavaruje. Tveganje za poškodbe na blagu, ki nastanejo pri vračanju, nosi kupec vse do trenutka prevzema blaga s strani prodajalca.
 15. Če kupec obvestila o odstopu od pogodbe ne dostavi najkasneje skupaj z blagom, ga prodajalec po elektronski pošti zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali priložitev manjkajočih zahtevanih dokazil. Če potrošnik niti v dodatnem roku ne predloži obvestila o odstopu od pogodbe ali ne dopolni manjkajočih podatkov, si prodajalec pridržuje pravico, da ne nadaljuje z reševanjem zahtevka za vračilo.
 16. Če kupec vrne blago s plačilom poštnine po povzetju (z odkupnino), ima prodajalec pravico, da takega blaga ne prevzame.
 17. Če so skupaj z blagom poslana tudi darila, se kupec zaveda, da je darilna pogodba sklenjena med pogodbenimi stranmi in se veže na to kupoprodajno pogodbo. V primeru, da kupec koristi pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba nima več pravnega učinka in je kupec dolžan skupaj z vrnjenim blagom vrniti še z njim povezana darila.
 18. Vrnjeni deli blaga ali njegova zamenjava niso odstop od pogodbe v smislu tega zakona. Gre za dodatno spremembo istega naročila. Ta sprememba naročila se s tem zakonom ne ureja. To je dogovor med kupcem in prodajalcem. Možen je v največ 14 dnevih od dneva prevzema blaga s strani kupca. Je prostovoljna in nima pravnega učinka.
 19. Odstop od pogodbe s strani kupca, ki je pravna oseba, urejajo pristojna določila Posl. zak.

Člen XI
Odgovornost prodajalca za napake

 1. Pravno ureditev odgovornosti prodajalca za napake ureja 619 § Civ. zakonika
 2. Prodajalec je odgovoren za napake, ki jih ima prodan izdelek ob prevzemu s strani kupca. Pri uporabljenih izdelkih ne odgovarja za napake, ki so nastale zaradi njegove uporabe ali obrabe. Pri izdelkih, prodajanih po nižji ceni, ni odgovoren za napako, zaradi katere je bila cena nižja.
 3. Prodajalec je odgovoren za napake, ki se pojavijo po prevzemu pošiljke v garancijski dobi, izjema so hitro pokvarljivi ali rabljeni izdelki.
 4. Garancijska doba je 24 mesecev. Če je na prodajani stvari, njeni embalaži ali priloženih navodilih označen rok uporabe, se garancijska doba ne zaključi pred potekom tega roka.
 5. Na zahtevo kupca je prodajalec garancijo dolžan priskrbeti v pisni obliki (garancijski list). Če značaj stvari tega ne omogoča, namesto garancijskega lista zadostuje dokazilo o nakupu.
 6. Garancijski list vsebuje prodajalčeve podatke (ime in priimek, ime podjetja ali naziv prodajalca, njegov sedež ali prodajno mesto), vsebino garancije, njen obseg in pogoje, dolžino garancijskega roka in podatke, potrebne za uveljavitev garancije. Če garancijski list ne vsebuje vseh zahtevanih elementov, to ne vpliva na veljavnost garancije.
 7. Garancijski list je dokazilo o nakupu – račun, ki služi tudi kot dobavni list.
 8. Garancijski rok začne teči s prevzemom blaga s strani kupca.
 9. Kupcem ali pooblaščenim osebam za prevzem blaga priporočamo, da ob prevzemu blaga podrobno preverijo, ali je embalaža, v kateri je blago zapakirano, nepoškodovana. V primeru vidne poškodbe embalaže ali blaga priporočamo, da pošiljke ne prevzamete. Če se kljub temu odločite, da jo sprejmete, priporočamo, da na kraju prevzema z dostavno službo (kurirjem) izpolnite zapisnik o ugotovljenih napakah med prevozom.
 10. Garancija se ne navezuje na splošno obrabo, mehanske poškodbe, nepravilno ravnanje z izdelkom ipd..
 11. Barva izdelka se lahko razlikuje glede na svetlobne pogoje, pri katerih je bila fotografija z izdelkom narejena in tudi glede na nastavitve in prikaze na uporabnikovem ekranu. Dodatki izdelka, kot so na primer zadrge, gumbi, obeski, bleščice ipd., se lahko rahlo razlikujejo po obliki, barvi ali barvnem odtenku.

Člen XII
Reklamacija

I.
Uvodne določbe

 1. Ta reklamacijski red določa način in kraj reklamacije, postopek pri reševanju reklamacije in način izvedbe reklamacijskih popravil. Tika se blaga in storitev, ki jih je prodajalec prodal potrošnikom. Pri reklamacijah se postopa v skladu s tem reklamacijskim redom, ki se ravna po zakonskih določbah in pravicah potrošnika, po zakonu št. 40/1964 Z. z. Civilnega zakonika in v skladu s poznejšimi pravnimi določili, zakonom št. 250/2007 Z. z. o varstvu potrošnika in tem reklamacijskim redom.
 2. Ta reklamacijski red je neločljiv del Poslovnih pogojev prodajalca.
 3. Ta reklamacijski red se navezuje na blago, kupljeno s strani potrošnika pri prodajalcu:

  Ime podjetja: V a E, s.r.o.
  Registracija: Poslovni register: Okrajno sodišče Prešov
  Oddelek: Sro, vloga št.: 59110/L
  Sedež: Karpatská 2260/21, 08901 Svidník, Slovaška
  Davčna št.: 47 174 757
  Matična št.: 2023782112
  ID za DDV: SK2023782112
  elektronski naslov: info@velvisa.si
 4. Kupec / potrošnik v smislu 2 §, točke a), zakona št. 250/2007 Z. z. o varstvu potrošnika in v skladu s poznejšimi določili (v nadaljevanju: o varstvu potrošnika) je fizična oseba, ki pri sklepanju in izvedbi kupoprodajne pogodbe ne deluje v okviru svojega poslovnega delovanja, zaposlitve ali druge pridobitne dejavnosti.
 5. Kupoprodajna pogodba je vsaka pogodba ne glede na pravno obliko, ki jo sklene prodajalec s potrošnikom.
 6. Pogodba, sklenjena na daljavo, je pogodba med prodajalcem in potrošnikom, dogovorjena in sklenjena izključno s posredništvom enega ali več sredstev komunikacije na daljavo brez trenutne fizične prisotnosti prodajalca ali potrošnika, predvsem z uporabo spletnega vira, elektronske pošte, telefona, faksa, naročilnice ali ponujenega kataloga.
 7. S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe in prevzemom blaga kupec soglaša s tem reklamacijskim redom in Poslovnimi pogoji.
 8. Kot prevzem blaga pri prodajalcu se smatra trenutek njegove predaje prodajalcu oz. prvi kurirski službi ali pošti. Kot prevzem blaga kupca / potrošnika se smatra trenutek prevzema blaga od prodajalca oz. od kurirja potrošniku.
 9. Organ nadzora je:

  Slovaški tržni inšpektorat (Slovenská obchodná inšpekcia - SOI)
  Inšpektorat SOI za Prešovski okraj,
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
  oddelek za tehnično kontrolo izdelkov in varstvo potrošnikov
  Tel. št.: +421 51 7721 597
  Faks. št.: +421 51 7721 596
  E-mail: pr@soi.sk

II.
Garancija, garancijski pogoji

 1. Pravna ureditev odgovornosti prodajalca za napake se ureja s 619 § Civ. zakonika.
 2. Prodajalec je odgovoren za napake, ki jih ima prodan izdelek ob prevzemu s strani kupca. Pri uporabljenih izdelkih ne odgovarja za napake, ki so nastale zaradi njegove uporabe ali obrabe. Pri izdelkih, prodajanih po nižji ceni, ni odgovoren za napako, zaradi katere je bila cena nižja.
 3. Prodajalec je odgovoren za napake, ki se pojavijo na izdelkih v času garancije, izjema so hitro pokvarljivi in rabljeni izdelki.
 4. Garancijska doba je 24 mesecev. Če je na prodajanem izdelku, njegovi embalaži ali priloženih navodilih označen rok uporabe, se garancijska doba ne zaključi pred potekom tega roka.
 5. Na zahtevo kupca je prodajalec garancijo dolžan priskrbeti v pisni obliki (garancijski list). Če značaj stvari tega ne omogoča, namesto garancijskega lista zadostuje dokazilo o nakupu.
 6. Garancijski list vsebuje prodajalčeve podatke (ime in priimek, ime podjetja ali naziv prodajalca, njegov sedež ali prodajno mesto), vsebino garancije, njen obseg in pogoje, dolžino garancijskega roka in podatke, potrebne za uveljavitev garancije. Če garancijski list ne vsebuje vseh zahtevanih elementov, to ne vpliva na veljavnost garancije.
 7. Garancijski list je dokazilo o nakupu – račun, ki služi tudi kot dobavni list.
 8. Garancijski rok začne teči s prevzemom blaga s strani kupca.
 9. Kupcem ali pooblaščenim osebam pri prevzem blaga priporočamo, da ob prevzemu blaga podrobno preverijo, ali je embalaža, v kateri je blago zapakirano, nepoškodovana. Pošiljke z vidnimi poškodbami blaga ne priporočamo prevzeti. V primeru, da kupec od kurirja poškodovano pošiljko prevzame, priporočamo, da se poškodbe v zvezi z dostavo popišejo v zapisniku o predaji.
 10. Kupec je upravičen do zavrnitve prevzema pošiljke, ki ni v skladu s kupoprodajno pogodbo.
 11. Nepopolno ali poškodovano pošiljko je treba nemudoma naznaniti po elektronski pošti na info@velvisa.si.

III.
Reklamacijski pogoji

 1. Preventiva. Pri izbiri blaga je pomembno, da izbrana vrsta in velikost izdelka natančno ustrezata kupčevim potrebam. Kupec se pred nakupom izdelka seznani z namenom uporabe, krojem, materialno sestavo in načinom ravnanja z blagom. Samo blago, ki ga izberete v skladu z uporabnostjo, namembnostjo in pravo velikostjo, je predpogoj uporabne vrednosti in namena uporabe blaga. Med celotnim obdobjem rabe kupljenega blaga je nujno, da se potrošnik ravna v skladu z osnovnimi pravili uporabe tega blaga. Še posebno je nujno upoštevanje vseh dejavnikov, ki negativno vplivajo na uporabnost in življenjsko dobo izdelka, kot sta npr. prekomerna ali neustrezna uporaba izdelka. Naslednji nujen pogoj za ohranjanje dobrega stanja blaga in njegove uporabnosti je njegovo redno vzdrževanje. Treba upoštevati, da nepravilno in nezadostno vzdrževanje blaga krajša njegovo polno uporabnost in življenjsko dobo. Podjetje V a E, s.r.o ponuja svojim strankam zadostno količino navodil za pravilno nego vseh vrst prodajanega blaga.
  Garancijskega roka ni mogoče zamenjati za življenjsko dobo blaga, t.j. dobo, v času katere ob pravilni uporabi in pravilni negi, vključno z vzdrževanjem, lahko blago glede na svoje lastnosti, dani namen in razlike v intenzivnosti zdrži.
 2. Garancija se ne navezuje na poškodbe, nastale:
  • z mehanskim poškodovanjem blaga (razrez, strgani deli, izguba dela, odlom dela)
  • z uporabo blaga v pogojih, ki ne ustrezajo primerni temperaturi, vlagi, kemičnim in mehanskim vplivom okolja,
  • zaradi nestrokovnega ravnanja ali zanemarjanja nege,
  • zaradi prekomerne obtežitve ali uporabe v nasprotju s splošnimi navodili,
  • zaradi naravnih pojavov ali višje sile.
 3. Garancija se ne navezuje na napake na blagu, ki so bile povzročene zaradi uporabe blaga s strani kupca, t.i. obrabe.
  Garancija se ne navezuje predvsem na naslednje poškodbe blaga:
  1. mehanske ali druge estetske in funkcionalne spremembe, ki izhajajo iz obrabe izdelka v času garancijske dobe, ali pa so naravna lastnost uporabljenega blaga,
  2. obraba – poškodbe zaradi nepravilne izbire velikosti, neupoštevanja pravil namembnosti in nepravilnega vzdrževanja oz. obdelave oblačil,
  3. mehanske obrabe (npr. raztrganje in razrez materiala, poškodbe zadrge, gumbov itd.),
  4. estetske in funkcionalne spremembe elementov blaga in njihovih delov, ki izhajajo iz obrabe zaradi uporabe v času garancijske dobe,
  5. poškodb blaga zaradi vplivov olja, nafte, bencina in drugih agresivnih snovi,
  6. na oblačila, na katerih so bili v času garancijske dobe narejene kakršne koli spremembe in popravila, ki ne sovpadajo z osnovno rabo ali obrabo,
  7. pri puščanju barv ob prekomernem znojenju ali uporabi agresivnih dezodorantov ali pralnih sredstev.
 4. Kupec lahko pri prodajalcu reklamira napake, ki jih odkrije v garancijski dobi - v skladu z reklamacijskimi pogoji po zakonu št. 40/1964 Civ. zak. in dodatnimi določili ter po zakonu št. 250/2007 o varstvu potrošnika.
 5. Prodajalec odgovarja za napake, ki jih ima blago ob prevzetju. Kupec ima pravico do odškodnine za napake, ki se pojavijo v času garancije.
 6. Če je mogoče napako odstraniti, ima kupec pravico do brezplačne in pravočasne odstranitve. Prodajalec je dolžan napako v zakonitem roku odstraniti. Kupec lahko namesto odstranitve napake zahteva zamenjavo, če je šlo za napako dela izdelka, če s tem prodajalcu ne povzroči neprimernega zvišanja izdatkov glede na ceno izdelka ali resnost napake. Prodajalec lahko namesto odstranitve napake zamenja izdelek za brezhiben, če s tem kupcu ne povzroči nobene škode.
 7. Če gre za napako, ki se je ne da odstraniti in se izdelek ne more uporabljati v skladu z namenom, lahko kupec zahteva zamenjavo ali odstop od pogodbe. Enake pravice ima kupec tudi, če sicer gre za odstranljive napake, a se napake po popravilu ponovijo in kupec izdelka ne more uporabljati. Če gre za manjše neodstranljive napake, ima kupec pravico do popusta.
 8. Reklamacijo kupec predloži pisno na naslov prodajalca:

  Velvisa.si
  GLS DEPO
  Cesta v Prod 84
  1129 Ljubljana

  Pošiljko priporočamo poslati izključno s pomočjo dostavne službe GLS. Če boste izbrali drug način pošiljanja, ne prevzamemo odgovornosti ne za izgubo pošiljke ne za s tem nastalo morebitno škodo. Pošiljko je potrebno poslati brez odkupnine/plačila po povzetju. Blaga, ki bo poslano z odkupnino, ne bomo prevzeli.
 9. Pravica do uveljavljanja odgovornosti za napake mora biti podana v garancijski dobi. Reklamacija mora biti podana brez odlašanja, takoj po njenem odkritju, najdlje šest mesecev od ugotovitve napake. Če kupec izdelek uporablja še naprej, se napaka lahko poveča, izdelek izgubi vrednost in zmanjšanje vrednosti bo lahko vzrok za zavrnitev/nepriznavanje reklamacije.
 10. Pri uveljavljanju reklamacije priporočamo poslati na zgornji naslov - poleg izdelka z napako - izpolnjen obrazec za reklamacijo, kopijo računa in potrdilo o prevzemu blaga (v nadaljevanju: potrebna potrdila).
 11. Kupcu priporočamo, naj v obrazcu za reklamacije navede:
  • svoje osebne podatke
  • številko naročila
  • opis izdelka z navedbo kode, barve, velikosti, količine in cene
  • opis napak
  • svojo številko IBAN računa
  • datum in podpis kupca.
 12. Pri vračanju blaga je pošiljko treba zapakirati tako, da se vsebina ne bi poškodovala. Poškodbe izdelka med prevozom lahko vodijo v nepriznavanje reklamacije. Blago je potrebno poslati kot paket ali kot priporočeno pošiljko.
 13. Prodajalec priporoča kupcu, naj si blago, ki ga želi reklamirati, zavaruje. Riziko nastanka škode na blagu nosi kupec, dokler blaga ne prevzame prodajalec.
 14. Če kupec skupaj z blagom, ki ga želi reklamirati, ne pošlje potrebnih potrdil, ga prodajalec prek elektronske pošte opomni/pozove, naj manjkajoče podatke dopolni.
 15. Če prodajalcu ne uspe kontaktirati kupca ali se kupec na elektr. pošto ne odziva 30 dni od prodajalčevega prevzema blaga in kupec v tem času ne predloži manjkajočih podatkov in s tem onemogoči postopek, ima prodajalec pravico, da postopek reklamacije prekine. Blago bo, če je to mogoče, vrnjeno na kupčeve stroške na naslov v naročilu.
 16. Če kupec pošlje potrebna potrdila, reklamiranega blaga pa ne, ima prodajalec pravico, da take reklamacije ne obravnava, ker smatra, da kupec ne namerava blaga reklamirati.
 17. Prodajalec ima pravico do zavrnitve pošiljke, ki jo kupec pošlje s plačilom po povzetju.
 18. Prodajalec je dolžan nemudoma sporočiti kupcu način reševanja reklamacije - ponavadi v treh delovnih dneh, v posebnih primerih, ko gre za težje tehnične rešitve oz. oceno napake, pa v 30 dneh. Ko pride do zaključka, reklamacijo takoj prizna/ne prizna, v posebnih primerih se reklamacija prizna tudi pozneje, a nikoli več kot 30 dni od zahtevka za reklamacijo. Po tem roku ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe ali do zamenjave izdelka za novega.
 19. Obdobje od uveljavljanja pravice za odgovornost za napake do zaključka reklamacijskega postopka se ne šteje v garancijsko dobo. V primeru zamenjave blaga za novo se začenja reklamacijska doba od njegovega prevzema.
 20. Pri zahtevku za reklamacijo v prvih 12 mesecih od nakupa lahko prodajalec reklamacijo zavrne le na podlagi izvedenskega mnenja. Ne glede na rezultat izvedenskega strokovnega pregleda ne sme prodajalec od kupca zahtevati povračila nobenih stroškov, ki so nastali zaradi strokovnega pregleda.
 21. Če kupec poda zahtevek za reklamacijo po 12 mesecih od nakupa in ga prodajalec zavrne, mora prodajalec navesti naslov, kam lahko kupec pošlje blago na strokovni pregled. Vse stroške strokovnega pregleda krije prodajalec, ne glede na rezultat. Če potrošnik dokaže prodajalčevo odgovornost za napako, lahko ponovno poda zahtevek za reklamacijo. Obdobje strokovnega pregleda se ne prišteva v garancijsko dobo. Prodajalec mora v roku 14 dni potrošniku vrniti vse stroške, ki jih je imel zaradi strokovnega pregleda. Nov zahtevek za reklamacijo ne sme biti zavrnjen.
 22. Prodajalec mora potrdilo o reklamaciji potrošniku poslati takoj. Če potrdila ne more izstaviti takoj, ga mora čim prej, najpozneje skupaj s potrdilom o rezultatu reklamacijskega postopka. Potrdila o reklamaciji ni potrebno pošiljati, če potrošnik že ima drugo dokazilo o reklamaciji.
 23. Kupec ima pravico do povrnitve stroškov (predvsem poštnine), ki jih je imel z uveljavljanjem odgovornosti za napake.
 24. Če po prejemu blaga kupec ugotovi nesorazmerje med poslano pošiljko in izdanim računom oz. ugotovi poškodbe na blagu, to nemudoma oznani prodajalcu po elektronski pošti na naslov info@velvisa.si.
  Če tega ne stori, bo lahko poznejša reklamacija zavrnjena/nepriznana.

Člen XIII
Reševanje sporov

 1. Pravna razmerja in pogodbe, ki se vzpostavijo in sklenejo med prodajalcem in kupcem preko spletnega trgovanja/nakupovanja, se ravnajo po pravnih normah Slovaške republike.
 2. Udeleženci tega pravnega razmerja se dogovorijo, da bo morebitne spore reševalo sodišče v Slovaški republiki.
 3. V primeru nastanka spora med prodajalcem in kupcem ima kupec pravico, da od prodajalca zahteva odpravo škode, če ni zadovoljen z izzidom reklamacijskega postopka ali če domneva, da so mu bile kršene pravice. Vlogo za odpravo škode lahko pošlje po elektronski pošti na naslov info@velvisa.si ali po pošti na prodajalčev naslov. Če prodajalec vlogo zavrne ali nanjo ne odgovori v roku 30 dni od dneva poslane vloge, ima kupec pravico do vložitve pobude za začetek alternativnega (izvensodnega) reševanja potrošniškega spora izvajalcu IRPS, ki se s temi zadevami ukvarja.
 4. Pogoje alternativnega reševanja sporov določa zakon št. 391/2015 Zbirke zakonov o alternativnem reševanju sporov.
 5. Potrošnik lahko vloži pobudo za začetek alternativnega reševanja spora izvajalcu IRPS, ki se s temi zadevami ukvarja, t.j. pravna oseba, ki je zapisana na seznamu Ministrstva za notranje zadeve ali na Slovaškem tržnem inšpektoratu (Slovenská obchodná inšpekcia) – www.soi.sk .
 6. Potrošnik se lahko pritoži tudi čez platformo izvensodnega reševanja sporov RSO, ki jo vodi Evropska skupnost. Pritožbo lahko poda z izpolnitvijo obrazca na strani https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2 . Potrošnik je tisti, ki izbere način pritožbe.
 7. Pritožbo na alternativno reševanje sporov lahko poda le potrošnik, t.j. fizična oseba, ki je kupec in ne deluje v okviru svojega podjetja ali druge pridobitne dejavnosti.
 8. Alternativno reševanje sporov se nanaša le na pogodbe, sklenjene na daljavo.
 9. Izvajalec IRPS (izvensodno reševanje potrošniških sporov) lahko vlogo zavrne, če gre za zanemarljivo vsoto (do 20 evrov), ali je vloga podana po preteku enega leta od zavrnitve reklamacije s strani prodajalca, ali je poteklo več kot 30 dni od reakcije na vlogo.
 10. Alternativno reševanje sporov je načeloma brezplačno. Izvajalec IRPSP lahko od kupca zahteva pristojbino za začetek postopka v višini največ 5 EUR.
 11. Izvajalec IRPS želi spor rešiti čimprej, ne zavlačuje, ravna gospodarno in ne obremenjuje strani spora in drugih oseb; če je to mogoče, komunicira preko telefonskih in elektronskih povezav.
 12. Izvajalec IRPS zaključi izvensodno reševanje spora do 90 dni od njegovega začetka. V zapletenih primerih lahko to obdobje podaljša za 30 dni, tudi večkrat. Izvajalec IRPS je dolžan obe strani nemudoma obvestiti o podaljšanju in vzrokih zanj.
 13. Če med spretimi stranmi ne pride do soglasja in izvajalec IRPS na podlagi dejstev pride do zaključka, da je prodajalec kršil pravice kupca v skladu s predpisi varovanja pravic potrošnika, ta spor reši z neobvezujočo obrazložitvijo.

Člen XIV
Veljavnost pogodbe

 1. Kupoprodajna pogodba se sklepa na omejeno dobo, ki traja, dokler stranki izpolnjujeta svojo odgovornost, izhajajočo iz teh poslovnih pogojev, ki so njen del.

Člen XV
Varovanje osebnih podatkov

 1. Prodajalec shranjuje osebne podatke kupca le z namenom izpolnjevanja in dodatnega potrjevanja pogojev kupoprodajne pogodbe, zaradi obdelave elektronskega naročila, pošiljanja blaga, delanja obračuna in zaradi nujne komunikacije s kupcem, za obdobje 10 let.
 2. Prodajalec ne predaja kupčevih osebnih podatkov tretjim osebam, izjema so podjetja za dostavo, ki dobijo le podatke, potrebne za dostavo blaga. Prodajalec s podatki ravna v skladu z direktivo Evropske skupnosti (2016/679) o varovanju osebnih podatkov (GDPR) in po zakonu o varovanju osebnih podatkov pri spletnem naročanju blaga (18/2018).
 3. Kupec potrjuje, da je svoje podatke dal prostovoljno in soglaša z njihovo obdelavo v evidenci prodajalca, v kolikor so v skladu s pravnimi predpisi; soglaša tudi s posredovanjem podatkov tretjim osebam, ki so del državnega aparata v obsegu, ki jih omogoča zakon.
 4. Kupec soglaša z obdelavo, dostopom in uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja prodajalca za čas 10 let. Kupec ima pravico, da na podlagi brezplačne pisne prošnje zahteva potrdilo o tem, kako se njegovi podatki obdelujejo in se pritoži, če se s tako obdelavo ne strinja in lahko zahteva njihov izbris.
 5. Kupec ima pravico do pisnega preklica dovoljenja za obdelavo osebnih podatkov.
 6. Kupec je seznanjeni s shranjevanjem piškotkov (cookies) na njegovem računalniku. Čez svoje nastavitve v brskalniku lahko kupec posamezne piškotke odstrani, blokira ali prepove. Navodila za odstranjevanje piškotkov so v razdelku “asistent” v računalniškem brskalniku.
 

Člen XVI

Zamenjava blaga za vrednostni bon

 
Ta storitev je kupcem ponujena avtomatsko.
Dodaja se od 15. do 90. dneva od prevzema blaga s strani kupca.
Ne gre za zakonsko določen rok za odstop od pogodbe. Za to storitev ne veljajo pravne zahteve in je ni mogoče sodno izterjati.
Odstop od pogodbe do 14 dni je od te storitve neodvisen.
 

Pogoji uporabe te storitve:
Ponudnik ponudi to storitev stranki avtomatsko v primeru, če kupec:
a) Ni odstopil od pogodbe za nakup blaga v roku 14 dni od prevzema blaga.
b) Ni poškodoval ali zmanjšal vrednosti naročenega blaga nošenjem ali shranjevanjem.
c) Ni odstranil identifikacije blaga (etikete) in ima originalno embalažo izdelka.
d) Dokaže upravičenost do storitve z originalom računa.
e) Blago vrne in to prispe v prodajalčevo skladišče.
 
Posledice koriščenja te storitve:
 
Če kupec izpolni vse pogoje storitve "Zamenjava blaga za vrednostni bon", prodajalec vrne kupcu celotno ceno izdelka v obliki bona za nakup drugega blaga. V tem trenutku odstop od te storitve ni mogoč. Hkrati postane lastnik vrnjenega blaga prodajalec (ponudnik storitve).
Ta vrednostni bon ni zamenljiv za denar. Bon je poslan kupcu/potrošniku v elektronski podobi na e-poštni naslov. Bon vsebuje edinstveno kodo, ki jo lahko potrošnik vnese neposredno v nakupovalno košarico v polje "Koda kupona". Vrednost bona je mogoče uveljaviti le pri enem nakupu. Če je cena blaga višja, jo mora kupec doplačati. Če je vrednost naročenega blaga nižja od vrednosti bona, prodajalec kupcu ne vrne nobenega denarja.
Veljavnost bona je 6 mesecev od njegove izstavitve kupcu.
Pri koriščenju te storitve kupec soglaša z vsemi njenimi pogoji.

 

Člen XVII
Darilni boni

Bon s posebno kodo vam pošljemo v elektronski podobi po e-mailu in si ga lahko sami natisnete. Veljavnost takega bona je 6 mesecev od nakupa in ga lahko koristite na kateri koli izdelek v ponudbi spletne trgovine www.velvisa.si. Tak bon (kupon) lahko koristite le v celoti pri enem naročilu. Bona ni mogoče zamenjati za denar.

Če cena naročenega blaga ne dosega vrednosti bona, vračilo denarja ni možno.

Kako koristiti darilne bone:

Izberite si izdelek, vložite ga v košarico in pridajte posebno kodo, ki ste jo prejeli v elektronski podobi na e-mail. To kodo morate vnesti v polje, ki se nahaja pod seznamom naročenega blaga v košarici.

 1. Če ponudnik ni navedel drugače, je darilni bon mogoče koristiti le enkrat.
 2. Darilni bon ni vračljiv.
 3. Če ima darilni bon omejen rok veljavnosti, ga lahko kupec uveljavlja le pred pretekom tega roka. Prodajalec ne vrne denarja niti ne da nobenega drugega nadomestila za vrednost nekoriščenega bona.
 4. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za denar. V primeru, da kupec izbere blago nižje vrednosti, kot je vrednost bona, nima pravice do vračila preostanka vsote, niti na novi bon z odgovarjajočo vsoto.
 5. V primeru, da bo darilni bon koriščen proti pravilom ponudnika te storitve, ima ponudnik pravico tak bon zavrniti in odstopiti od kupoprodajne pogodbe. Če se pojavijo nejasnosti glede razumevanja pravil, velja razlaga, ki jo je podal ponudnik.

 

Člen XVIII
Zaključna določila

 1. Ti poslovni pogoji veljajo na straneh spletne trgovine www.velvisa.si na dan oddanega naročila kupca, če se strani nista dogovorili drugače.
 2. Ponudnik pri pridržuje pravico do spremembe teh pogojev, če bo to zahtevala politika njegovega poslovanja ali sprememba zakonodaje.
 3. Ti poslovni pogoji so delo podjetja V a E, s.r.o., za stran www.velvisa.si, hrani jih Civilni zakonik o avtorskih pravicah 618/2003. Brez soglasja avtorja je prepovedano to avtorsko delo razpečevati, kopirati, javno objaviti, spreminjati ali kakorkoli drugače zlorabiti.

 

Ti poslovni pogoji začnejo veljati 3. 1. 2022